สถานที่ผ่อนคลาย

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

เทศบาลตำบลแว้งจัดให้มีสถานที่ที่ส่งเสริมให้ให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย