สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน จันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ ตัวแทนจากกองการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ทุกคนต้องหวงแหนและรักษาไว้

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง