ประชุมเรื่องมอบหมายหน้าที่งานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลแว้ง รองปลัดเทศบาลตำบลแว้ง สำนักปลัด กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองคลัง เข้าร่วมประชุมเรื่องมอบหมายหน้าที่งานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง