ประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

     วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นายอิบรอเฮ็ม มะนาอิง ประธานสภาเทศบาลตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส