ประชุมคณะกรรมการแปรญัญติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

1.jpg - 62.23 kb

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรญัญติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

2.jpg - 65 kb

3.jpg - 51.42 kb

4.jpg - 67.6 kb

5.jpg - 67.99 kb

6.jpg - 60.13 kb