นักศึกษาฝึกงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา/วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เข้ารายงานตัวเพื่อรับการฝึกงานจากเทศบาลตำบลแว้ง