ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน อังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย ประธานสภาฯ และ ปลัดเทศบาล ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) ณ ห้องนราทัศน์ ๒ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส