ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา๑๔.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง