ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีศีลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองฯ และนักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีศีลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง