ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

       ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) (ฉบับที่ 3/2564)