คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

       ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราชีวาส

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัตโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน อิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔)