ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง