โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้กลุ่มเยาวชนเห็นถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน ศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย เลขานุการฯ กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลแว้ง
จัดอบรมโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง บุหรี่
ตามโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้กลุ่มเยาวชนเห็นถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านแว้ง