ประชุมอนุกรรมการด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายอัสมาน แลเมาะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการกองช่าง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร /ตัวแทนครู /ตัวแทนศูนย์กีรออาตี /ชมรมปั่นจักรยาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอนุกรรมการด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง