เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะที่จะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน จันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะที่จะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง