โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง เรียนในเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
และการออกกำลังกายป้องกันการหกล้ม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแว้งเป็นผู้ให้ความรู้
ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง