มอบกระเบื้อง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้งมอบหมายให้นายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและนักป้องกันฯ มอบกระเบื้องให้ผู้เดือดร้อนเสียหายจากภัยพิบัติในเขตชุมชนลูโบ๊ะดาลัม