ประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้อำนวยการกองฯ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง