โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วัน พุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการฯ รองปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขฯ
ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
ณ โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร