สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 6th - Author: NaiITservice

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี ีนายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มาเยี่ยมคณะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำแว้งและพบปะผู้ปกครองนักเรียนเปิดเรียนเทอมแรกของปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ต้อนรับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (สสจ.นธ.) ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง และ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้งเข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดโครงการฦึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ "หลักสูตรนวดแผนไทย" ประจำปี 2561ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง