แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 

 แผนปฏิบัติการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

 แผนปฏิบัติการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

 แผนปฏิบัติการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก