หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    ลำดับที่ 1  มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    ลำดับที่ 2  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

    ลำดับที่ 3  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ

    ลำดับที่ 4  มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกสายงานผู้บริหาร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

    ลำดับที่ 1  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

    ลำดับที่ 2  มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาบุคลากร

    ลำดับที่ 1  ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาฯ

    ลำดับที่ 2  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรท้องถิ่น

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    ลำดับที่ 1  หลักเกณฑ์การประเมินผล

    ลำดับที่ 2  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

   ลำดับที่ 1  มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   ลำดับที่ 2  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

   ลำดับที่ 3  หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

   ลำดับที่ 4  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย

 

 

 

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก