รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

 งบแสดงสถานะการเงิน

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 

 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 

 

 

 

กลับหน้าก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                                   หน้าหลัก