รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

  

 

 

กลับหน้าก่อนหน้า                                                                                                                                                             หน้าหลัก