สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  การประชุม/อบรม เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชุาชน ด้วยจิตสำนึก

 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง พัสดุจนถึงการเบิกใช้พัสดุ

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรม เเละการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566

  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

 

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก
couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง