สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 16th - Author: NaiITservice

คู่มือประชาชน

การแก้ไขรายการ

          การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร

         การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียยนราษกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

        การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

        การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

        การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

        การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

        การขอเลขที่บ้าน

การเพิ่มชื่อ

     การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียยนบ้านแบบเดิม

     การเพิม กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อลผันให้อยยุ่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

    การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัยชาติไทยได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ประเทสไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

    4.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึงระยยะเวลาการอนุญาตให้อยุ่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทร. 13

   5.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสํญชาติไทยตามกฎหมาย

   6.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

   7.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

8.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยท่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

9.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

10.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499

11.การเพิ่ม กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาตไทย

12.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

 

couponcodeshosting