สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปรจำปี

 งานบริหารทั่วไป

   แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 งานบริหาร งานเทศกิจ

   แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

   แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริหารทั่วไป)

   แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ตลาด)

   แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

   แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองสาธารณสุข (สิ่งปฏิกูล)

 กองการศึกษา

    แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองศึกษา (งานกีฬาและนันทนาการ)

    แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองการศึกษา(บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

    แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองการศึกษา(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)

    แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองการศึกษา(งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

    แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองการศึกษา(งานปฐมก่อนวัยเรียนและก่อนประถมศึกษา)

   แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

 กองช่าง

    แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง (บริหารทั่วไป)

    แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง(งานไฟฟ้าถนน)

    แผนการการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานอุตสาหกรรมและการโยธา

 กองคลัง

     แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง

   

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง