สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

ประจำปีงบประมาณ 2561

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561

 

 ประจำปีงบประมาณ 2562

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ.2564

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่่ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง