สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

ยกเลิกสำเนาเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

ยกเลิกสำเนาเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงเทศบาลตำบลแว้ง

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยความพิการ

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อธุรกรรมการการขุดดินและถมดิน

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง