สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

 

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง 

            เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561  

             เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 

             เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

            เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563         

            เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563   

            เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563   

 การกำหนดสมัยประชุม 

             การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561

             กำหนดวันเริมสมัยประชุมสามัญประจำปี และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2561

             การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562

             การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัย ประชุมมัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2562    

             การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.256

             การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 

            การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 

             การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2564 

             การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2565

             การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2568

 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้งสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่5/2561 (27 พฤษภาคม 2560) 

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้งสมัยสาสมัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 (28 พฤษภาคม 2561)

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้งสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่2/2561 (28 พฤษภาคม 2561)  

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้งสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่3/2561 (15 สิงหาคม  2561)  

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่3ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ( 30 สิงหาคม 2561)

           ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัย ประจำ 2562 ครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัย1 ประจำ 2562 ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัย2 ประจำ 2562 ครั้งที่ 3/ 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัย3 ประจำ 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562

            ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง (ครั้งแรก) วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง         

                 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2561)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 15 สิงหาคม 2561)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 30 สิงหาคม 2561)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 12 มีนาคม  2562)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2562)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 24 ธันวาคม 2562)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ( 27 กุมภาพันธ์ 2563)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 (20 เมษายน 2563)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 ( 14 สิงหาคม 2563) 

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 ( 28 สิงหาคม 2563)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 ( 28 ธันวาคม 2563)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 2 มีนาคม 2565) 

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 30 สิงหาคม 2565)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 29 ธันวาคม 2565)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 27 กันยายน 2565)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)

                ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 23 เมษายน 2567)   

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง