สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

คู่มือประชาชน

การแก้ไขรายการ

 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร

 การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียยนราษกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

 การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

การขอเลขที่บ้าน

การเพิ่มชื่อ

 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียยนบ้านแบบเดิม

การเพิม กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อลผันให้อยยุ่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัยชาติไทยได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ประเทสไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

4.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึงระยยะเวลาการอนุญาตให้อยุ่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทร. 13

5.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสํญชาติไทยตามกฎหมาย

6.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

7.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

8.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยท่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

9.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

10.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499

11.การเพิ่ม กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาตไทย

12.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

 

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง