พิมพ์ 

บรรยากาศฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแว้ง ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง