สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.สายต่อสะพานวุฒิศาสตร์ 2                  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนและฝังท่อระบายน้ำสามแยกวุฒิศาสตร์ 2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์  4  ประตู                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  36  รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                              ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซืื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้ัอวัสดุสำนักงานธงชาติ                        ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 2561                      ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561                                         ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561                                     ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

                                      

   ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562                                           ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562               

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562                                             ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562                                   

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562                                        ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562                                        ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562                    

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562                                            ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562            

  ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือ พฤศจิกายน 2562                                       ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเ ดือนธันวาคม 2562                 

   ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563                                           ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563               

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563                                               ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563                                   

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563                                        ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายนน 2563          

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2563                                         ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563    

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563                                            ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563    

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน2563                                       ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563    

  ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564                                           ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564               

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564                                               ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564                                   

  

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                                               กลับหน้าหลัก

 

couponcodeshosting