สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 23rd - Author: NaiITservice

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.สายต่อสะพานวุฒิศาสตร์ 2                  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนและฝังท่อระบายน้ำสามแยกวุฒิศาสตร์ 2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์  4  ประตู                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  36  รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                              ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซืื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้ัอวัสดุสำนักงานธงชาติ                        ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 2561                      ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561                                         ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561                                     ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

                                      

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562                                          ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562                                             ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562                                       ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562

couponcodeshosting